White Car

Online Training Program

Online Training Program

  1. Automotive priciple

  2. Advanced technology of Automotive

Car Mechanic

01

Automotive priciple

 - โครงสร้างรถยนต์

 - พื้นฐานระบบการทำงานของเครื่องยนต์

 - ลักษณะพิเศษของรถแต่ละประเภท

 - พื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์ไฟฟ้า

02

Advanced technology of Automotive

 - โครงสร้างและหน้าที่ของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

 - เทคโนโลยีและระบบต่างๆของรถยนต์รุ่นใหม่

Electric Car